Formulari de desistiment

A l'atenció de PALOMA ARROYO BELLOSTAS, amb domicili social en calle Balmes, 23 - 25006 - Lleida - LLEIDA, telèfon 973232769, i adreça de correu electrònic moc.liamgnull@satsolleboyorramolap:

D. amb N.I.F. i domicili en , carrer , i email ; en exercici del dret de desistiment que em confereix la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, dins del termini de 14 dies naturals des de la data en què vaig rebre el producte adquirit, MANIFEST:

1.- Que en data vaig adquirir a través de la pàgina web www.arroyofloristeria.com el producte (adjuntant còpia de la factura de compra).

2.- Que he estat informat del meu dret a desistir del contracte de compra dins del termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, i sempre que l'article retornat sigui exactament l'adquirit i no present cap tara o defecte de fàbrica, correran pel meu compte les despeses directes de devolució del producte.

3.- Que en exercici del dret a desistiment, retorno el corresponent producte en perfecte estat amb el seu embalatge original.

En a